Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

ŠOLSKI ZVONEC

1. ura

7.00 – 7.45

odmor

7.45 – 7.50

2. ura

7.50 – 8.35

odmor

8.35 – 8.40

3. ura

8.40 – 9.25

odmor

9.25 – 9.45

4. ura
(1. in 2. skupina,
zvonca ni)

  9.30 – 10.15
 9.55 – 10.40

odmor
odmor

10.15 – 10.45
9.25 –  9.55

5. ura

10.45 – 11.30

odmor

11.20 – 11.25

6. ura

11.35 – 12.20

odmor

12.10 – 12.15

7. ura

12.25 – 13.10

odmor

12.15 – 13.00

8. ura

13.15 – 14.00

odmor

14.00 – 14.05

9. ura

14.05  – 14.50

odmor

14.50 – 14.55

10. ura

14.55 – 15.40

odmor

15.40 – 15.45

11. ura

15.45  – 16.30

odmor

16.30- 16.35

12. ura

16.35  – 17.20

odmor

17.20 – 17.25

13. ura

17.25  – 18.10

odmor

18.10 – 18.15

14. ura

18.15  – 19.00

odmor

19.00 – 19.05

Pouk poteka praviloma dopoldan do 14.00, praktični pouk pa tudi v popoldanskem času. Izjemoma, npr. v izpitnem obdobju, poteka pouk tudi popoldan.

POHVALE, NAGRADE IN DRUGA PRIZNANJA ŠOLE

Ta pravilnik ureja način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad dijakom.
Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v  šoli prejme:

 • pohvalo (ustno, pisno);
 • priznanje;
 • nagrado.
 • Ustno pohvalo izreka razrednik.
 • Pisno pohvalo lahko predlaga razrednik, učitelj, mentor dejavnosti, ravnateljica, drug strokovni delavec šole, oddelčna ali dijaška skupnost, športni klubi in društva ter druge organizacije. O pohvalah odloča učiteljski zbor. Pri upoštevanju predlogov se upošteva tudi šolski uspeh.

Šola podeljuje tudi priznanja (Pravilnik o podeljevanju priznanja Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje). Priznanje se podeljuje tudi dijakom:

  • za večletno zelo uspešno delo na šoli;
  • za nadpovprečen prispevek k promociji in ugledu šole;
  • za aktiven in znaten prispevek k razvoju šole;
  • za projektno nalogo, s katero se šola  predstavi širši javnosti;
  • za nadpovprečne dosežke na tekmovanjih, kjer je udeleženec predstavljal šolo;
  • iz drugih razlogov, ki jih kot primerne za podelitev priznanj prepoznajo predlagatelji, potrdi jih strokovni zbor in svet šole.

Priznanje se podeljuje enkrat letno. Pisne predloge z utemeljeno obrazložitvijo za podelitev priznanja predlagajo posamezni učitelji, skupina ali pedagoški zbor, strokovni aktivi, ravnateljica, dijaška skupnost, člani sveta šole ali sveta staršev kot predlagatelji posredujejo komisiji, ki jo na začetku šolskega leta imenuje ravnatelj in jo potrdi učiteljski zbor. Komisijo sestavljata dva učitelja in predstavnik dijaške skupnosti.
Komisija zbere predloge in jih skupaj s svojim mnenjem v primerni obliki posreduje  učiteljskemu zboru. Izbran je  kandidat, ki dobi večino glasov učiteljskega zbora. Odločitev učiteljskega zbora potrdi svet šole. Priznanje se podeli tudi dijaku, ki je v tistem letu dosegel izjemen uspeh na maturi ali poklicni maturi (»zlati maturant«).
Svet šole poleg priznanja podeli tudi nagrado v vrednosti, kot je določena s sklepom sveta šole.

Vsakoletni seznam dijakov, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.

HIŠNI RED

Ob sprejemu v srednjo šolo vam želimo, da bi se med nami dobro počutili in v rednem času končali šolanje. Ker se v šoli izobražujete dijakinje in dijaki v različnih programih ter z različnimi željami in potrebami, sposobnostmi, življenjskimi navadami, se moramo seveda drug drugemu prilagajati. Vas, dijakinje in dijaki, in vaše starše prosimo, da upoštevate navodila učiteljskega zbora in posameznih učiteljev in drugih delavcev šole glede hišnega reda in učenja. Na šoli negujemo spoštovanje do bližnjega – tako do dijakov kot do delavcev šole – in pričakujemo, da je obnašanje vseh temu ustrezno.
Tako bo počutje dijakinj in  dijakov, učiteljev in drugih delavcev šole prijetnejše in tudi vaše šolanje uspešnejše.
Hišni red velja za celo šolo, dodatna pravila veljajo za garderobe, knjižnico, za pouk v delavnicah in za pouk športne vzgoje.
Vsa poimenovanja so za moški spol, veljajo pa za oba spola.

SPLOŠNI DEL

 

 • 1. ura pouka za teoretične predmete kot tudi za praktični pouk se po urniku začne praviloma ob 7.00, razen v podjetjih, kjer poteka praksa v skladu z delovnim časom podjetja.
 • Dijaki so dolžni redno prihajati k pouku, pri njem aktivno sodelovati, k pouku prinašati zahtevane pripomočke in upoštevati navodila učiteljev ter se vzdržati vseh dejavnosti, ki bi pomenile motnjo pouka ali neprimeren odnos do sošolcev ali učitelja.
 •  
 • Dijaki počakajo na začetek pouka pred učilnico ali delavnico,v kateri imajo pouk. Če učitelja ni 5 minut po zvonjenju, ga reditelj poišče v zbornici oz. obvesti dežurnega učitelja ali tajništvo.

 

 • Dijaki vozači lahko na pouk čakajo od 6. ure dalje v večnamenskem prostoru na Šuštarjevi. Od 6.30 je odprta zgradba na Novem domu.
 •  
 • V šoli in športni dvorani je za dijake obvezna uporaba copat in športne opreme, v delavnici pa osebnih zaščitnih sredstev.
 • Dijaki uporabljajo garderobe v skladu z navodili.
 •  
 • Dežurstvo je obvezno za vse dijake.           
 • Izhod iz šole v copatah ni dovoljen.
 • V času, ko ni pouka, se dijaki lahko zadržujejo v večnamenskih prostorih in v knjižnici in pri tem pazijo, da s svojim obnašanjem ne motijo pouka. Zadrževanje v lokalih ni zaželeno.

 

 • Škodo, ki bi bila posledica malomarnega ravnanja ali namensko povzročeno škodo poravna povzročitelj.
 • Kajenje je tako v šolskih zgradbah kot na celotnem šolskem prostoru prepovedano.

 

 • Posedovanje in uživanje alkohola ter drugih prepovedanih drog ni dovoljeno.
 • Prepovedana je raba akustičnih aparatov. Mobilne telefone je dovoljeno uporabljati le med odmori na način, ki ni moteč.

 

 • Dijaki dobijo gesla za dostop do brezžičnega omrežja na šoli. V ta namen lahko svoje prenosne računalnike uporabljajo z učiteljem posameznega predmeta na dogovorjen način in v študijskem delu knjižnice ob upoštevanju pravil. Zloraba dostopa do interneta pomeni kršitev šolskih pravil.
 • Prepovedano je prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov.
 •  
 • Vsi dijaki so dolžni skrbeti za čisto in urejeno šolo in njeno okolico.
 • Na šoli se pozdravljamo in upoštevamo druga pravila bontona.       

Na poti v šolo in iz nje se mora vsak dijak vesti dostojno.

Določila hišnega reda se v nekaterih členih smiselno uporabljajo tudi na organiziranih dejavnostih izven šolskih prostorov.

GARDEROBE
 • Dijaki ob začetku šolskega leta dobijo v uporabo svojo garderobno omarico s pripadajočim ključem.
 • Če dijak izgubi ključ ali poškoduje omarico, povrne stroške odprave škode.
 • Omarice so namenjene hrambi obutve in vrhnjih oblačil. Vsak dan so po koncu pouka v omaricah lahko samo copate.
 • Dijaki naj v omaricah ne hranijo dragocenosti in denarja, šola zanje ne prevzema odgovornosti.
 • Hramba hrane in pijače v omaricah ni dovoljena.
 • Pooblaščene osebe na šoli imajo zaradi varnosti dijakov ali ob sumu zlorabe pravico vpogleda do vsebine omarice. Pregled se bo ob predhodnem dovoljenju ravnateljice opravljal ob prisotnosti uporabnika omarice ali predstavnikov dijakov.
 • Dijaki so odgovorni za vsebino svoje omarice.
ŠPORTNA DVORANA POLAJ
 • V garderobe in športno dvorano Polaj je prepovedano prinašanje hrane in alkoholnih pijač.
 • Dijaki morajo k pouku športne vzgoje prihajati pravočasno, kasnejši vstop v garderobe in športno dvorano ni mogoč.
 • Dijaki morajo vsako poškodbo inventarja javiti učitelju športne vzgoje, ta pa upravitelju športne dvorane Polaj.
 • Vstop v ŠD Polaj je dovoljen samo v čistih športnih copatah in športni opremi.
 • V garderobah in dvorani morajo dijaki paziti na red in čistočo.
 • V času pouka športne vzgoje dijaki ne puščajo svojih osebnih predmetov (denar, GSM aparati …) v garderobah, temveč jih zberejo in oddajo v varstvo učitelju športnevzgoje. Samo v tem primeru zanje odgovarja šola.
 • Dijaki morajo upoštevati hišni red upravitelja športne dvorane Polaj.
 • Garderobe odklepa in zaklepa dežurni dijak, hrani pa jih učitelj športne vzgoje.
DELAVNICE
 • Začetek praktičnega pouka je ob 7.00 uri na delovnem mestu v šolskih delavnicah.
 • Malica je od 9.25 do 9.55 za prvo in od 10.15 do 10.45 za drugo skupino. Dijaki se takrat zadržujejo na dvorišču ali v jedilnici. Hrane in pijače se v delavnice ne nosi.
 • Dijaki uporabljajo skupne šolske garderobe (pred poukom do 7.00 ure, med odmorom za malico in po končanem pouku). Ključe garderobe hrani receptor – informator ali eden od učiteljev praktičnega pouka, ki ga določi organizator praktičnega pouka.
 • Umivalnica je namenjena umivanju in se dijaki v njej ne zadržujejo.
 • Dežurstvo v umivalnici opravlja dežurni dijak.
 • Za opravljanje praktičnega pouka je obvezna uporaba zaščitnih delovnih sredstev (delovni čevlji, obleka, rokavice).
 • Pri praktičnem pouku je prepovedana uporaba akustičnih aparatov. Mobilne telefone je dovoljeno uporabljati le med odmori na način, ki ni moteč.
 • Prehajanje iz delavnice v delavnico je dovoljeno z dovoljenjem učitelja.
 • Dijaki na delovnem mestu vzdržujejo red in čistočo.
 • Brez dovoljenja učitelja je prepovedano zapuščati delovno mesto.
 • Vsak dijak odgovarja za orodje, s katerim dela.
 • Dežurni dijaki odgovarjajo, da so stroji ob koncu pouka izklopljeni in očiščeni ter orodje pospravljeno.
 • Dijak je dolžan o morebitni grozeči nevarnosti in o vsaki okvari stroja ali naprave nemudoma obvestiti učitelja.
 • Dijak skrbi za varno delo in ne ogroža sebe in drugih.
KNJIŽNICA

Članstvo
Vsi dijaki in delavci so člani šolske knjižnice. Izjemoma izposojamo tudi drugim občanom. Članarine ni.

Čas odprtosti
Knjižnica je odprta vsak dan po urniku. Urnik dela knjižnice visi na vratih knjižnice.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki
Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali za branje in delo v čitalnici.
Izposojevalni roki:

 • leposlovne knjige si uporabniki lahko izposodijo na dom za 14 dni,
 • strokovne za 30 dni,
 • neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, zemljevide …) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposoditi samo v čitalnici,
 • čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije …)  in serijske publikacije (časniki, revije …) si lahko uporabniki izposodijo za branje in delo v čitalnici, če želijo iz njega fotokopirati, izjemoma pa tudi po dogovoru za konec tedna.

Mogoče so rezervacije gradiva.
Dijaki in učitelji si lahko gradivo izposodijo tudi za čas počitnic.
Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 7 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.

Odnos do knjižničnega gradiva
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo morajo nadomestiti z novim ali denarno poravnati škodo v vrednosti novega gradiva.

Obnašanje v prostorih knjižnice
Knjižnica je namenjena branju, učenju, iskanju informacij. Je tudi prostor za uporabo računalnikov.
Prepovedan je vnos hrane in pijače, glasno govorjenje, uporaba mobilnih telefonov in akustičnih aparatov ter drugo moteče obnašanje.

Uporaba računalnikov in tiskalnika

Dijaki lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po medmrežju, za pregledovanje zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek spleta.
Pri uporabi računalnikov imajo prednost dijaki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
En računalnik lahko uporabljata največ dva dijaka hkrati.
Če je veliko zanimanje za rabo računalnikov, je čas uporabe omejen na 15 minut.
Prepovedana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanja spornih strani na medmrežju (teroristična dejavnost, pornografija, strani, ki pozivajo k nestrpnosti …), vnašanje osebnih podatkov (ime, priimek, številke plačilnih kartic), nakupovanje.
Na računalniku ni dovoljeno:

 • brisanje nameščenih programov,
 • nameščanje novih programov,
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

VRSTE VZGOJNI UKREPOV IN KRŠITVE

Vzgojni  ukrep*

Število neopr. ur (priporo-
čene meje)

 

Kršitve

 

Opomin razrednika

 

do 7 ur

lažje

 • Neprimeren odnos do pouka.
 • Neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi.
 • Neprimeren odnos do šolskega in drugega premoženja.
 • Kajenje.
 • Uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil.
 • Neupoštevanje šolskih pravil ocenjevanja.

Ukor razrednika

do 14 ur

težje

 • Ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin.
 • Uživanje alkohola.
 • Samovoljna prisvojitev tuje stvari.
 • Ponarejanje.
 • Žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih.
 • Posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev.
 • Neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
 • Namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja.

 

Ukor oddelčnega učit. zbora

 

do 21 ur

Ukor učiteljskega zbora

 

do 28 ur

najtežje

 • Ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen ukor.
 • Psihično ali fizično nasilje.
 • Uživanje oziroma prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog.
 • Posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola ali drugih drog.
 • Ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije.
 • Samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti.
 • Posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja.
 • Namerno uničevanje šolskega in drugega premoženja.
 • Neopravičena odsotnost, ki znaša 35 ur v šolskem letu.

Pogojna izključitev**

 

 

35 ur

Izključitev

* vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo, vzgojni ukrep velja 12 mesecev.
** v primeru pogojne izključitve dijak obiskuje pouk. Če stori v času pogojne izključitve težjo ali najtežjo kršitev, se mu lahko izreče izključitev.

Pred ukrepanjem razrednik opravi razgovor z dijakom, na željo dijaka pa se razgovor opravi tudi z ravnateljem.
Če dijak uveljavlja pravico do zagovora, se zagovor, ob prisotnosti razrednika in staršev, opravi pred ravnateljem.
Če s starši ni bilo mogoče vzpostaviti stika ali če so prisotnost odklonili, ravnatelj lahko opravi zagovor dijaka brez prisotnosti staršev. V tem primeru lahko na predlog dijaka prisostvuje strokovni delavec.

ALTERNATIVNI UKREPI

Namesto kateregakoli vzgojnega ukrepa razen  premestitve se lahko ob soglasju dijaka izrečejo alternativni ukrepi. O njih odloča razrednik (razen premestitve v drug oddelek, o kateri odloča strokovni zbor), ki po posvetovanju  s svetovalno službo določi tudi način izvrševanja ukrepa, trajanje in rok za izvršitev ter osebo, ki bo spremljala izvajanje ukrepa. Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka. Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in starše. Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen. Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, mu pristojni organ  izreče vzgojni ukrep.
Alternativni ukrepi so:
– pobotanje oziroma poravnava,
– poprava škodljivih posledic ravnanja,
– opravljanje dobrih del,
– premestitev v drug oddelek.

Ravnateljica lahko zaradi kršitve pri vodenju postopka ali zaradi drugih utemeljenih razlogov zadrži ukrepanje in določi rok za odpravo kršitev oziroma odloči, da se postopek ponovi ali ustavi.

UKREPANJE OB KRŠITVAH PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI IZVEN REDNEGA POUKA

 

Ob morebitnih kršitvah spremljevalec takoj pozove dijaka ali skupino, da opusti  neprimerno obnašanje in opozori na posledice kršitve. Če opozorila ne zaležejo, vodja dejavnosti odstrani kršitelja ali prekine dejavnost, če je to potrebno. Odločitev sprejme v soglasju z vsemi spremljevalci. Ob najtežjih kršitvah vodja ekskurzije takoj obvesti šolo in se posvetuje z vodstvom ter po potrebi obvesti starše. Po vrnitvi vodja dejavnosti poda natančno pisno poročilo in predlaga ustrezen vzgojni ukrep.

DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN DIJAKOV V ČASU ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA, NALOGE REDITELJEV

 

NALOGE DEŽURNIH UČITELJEV
 • Vsak učitelj dežura en dan v tednu. Seznam pripravlja pooblaščena oseba in se mesečno menja.
 • Kadar je učitelj dežuren, mora biti na šoli prisoten od 6.45 do 14. ure oz. do konca pouka, če se ta konča pred 14. uro.
 • Med 5-minutnimi odmori in med poukom imajo status dežurnega učitelja vsi strokovni delavci.
 • V času popoldanskega pouka so dežurni učitelji, ki imajo takrat pouk.
 • Imena in priimki dežurnih učiteljev so objavljeni na oglasni deski zbornice in šole.                 
 • Med odmori spremlja vedenje dijakov in preverja njihovo morebitno odhajanje iz šole. Pri tem sodeluje tudi z receptorjem – informatorjem, kateremu daje navodila za delo.
 • Večkrat dnevno med odmori in prostimi urami preverja delo dežurnih dijakov ter jim po potrebi daje dodatna navodila.
 • V nujnih primerih ukrepa v skladu s splošnimi navodili varovanja in z navodili požarnega reda.
 • Ob koncu dežurstva pregleda in podpiše dežurno knjigo.
 • V vsakem nadstropju (na Šuštarjevi) je dežuren po en učitelj, na Novem domu eden – v delavnicah so dežurni vsi učitelji, ki imajo takrat pouk.

 

NAVODILA DIJAKOM ZA OPRAVLJANJE DEŽURSTVA IN NALOGE DEŽURNEGA DIJAKA

 • Dežurstvo je obveza dijakov.
 • Seznam dežurnih dijakov pripravi tajnica, ki obvesti razrednika. Seznam je objavljen na dežurnem mestu.
 • Dijaki dežurajo po abecednem redu, morebitne zamenjave ureja razrednik.
 • Dežurni dijak ob 6.55 v tajništvu prevzame dežurno knjigo, ki jo skrbno vodi.
 • Z dežurstvom pričnejo dijaki 4. letnika (ti dežurajo samo enkrat v šolskem letu).
 • Pri mizi dežurnega dijaka se drugi dijaki ne smejo zadrževati.
 • Svoje delo je dežurni dijak dolžan opravljati vestno in odgovorno, v primeru kršitev dežurnega reda se dijaku izreče vzgojni ukrep.
 • Če je potrebno, poskrbi za manjša čiščenja.
 • Dežurni dijak ne sme uporabljati akustičnih aparatov.
 • Pred koncem dežuranja da dežurno knjigo v podpis dežurnemu učitelju – učiteljem in jo ob 14. uri vrne v tajništvo šole.
 • Dežurni dijak pozdravi in usmerja zunanje obiskovalce.
 • Svoje delo je dežurni dijak dolžan opravljati vestno in odgovorno, v primeru kršitev dežurnega reda se dijaku izreče vzgojni ukrep.

 

NAVODILA DIJAKOM ZA OPRAVLJANJE REDITELJSTVA IN NALOGE REDITELJEV
 • Razrednik tedensko določi dva reditelja.
 • Po 5 minutah učiteljeve morebitne odsotnosti reditelja o tem obvestita vodstvo šole in/ali tajništvo.
 • Reditelja obveščata učitelja o odsotnosti dijakov.
 • Reditelja skrbita za red in čistočo v učilnici, brišeta tablo, skrbita za kredo, ki jo dobita v tajništvu, po navodilih učitelja pripravljata pripomočke, po končanem pouku ugasneta luči.
 • Opravljata druge naloge po navodilu učitelja, ki je v razredu.
 • Svoje delo opravljata odgovorno.

PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLE

Dijaki so dolžni aktivno sodelovati pri preventivnih dejavnostih šole za ozaveščanje pred različnimi vrstami tveganja ter upoštevati navodila in smernice v največji možni meri.

PREHRANA DIJAKOV

Za dijake je organizirana malica v obliki toplega obroka, jedilnica je v zgradbi na Šuštarjevi. Možnost nabave hladnega obroka imajo v obeh stavbah. V zvezi s prehrano dijakov veljajo Pravila šolske prehrane STPŠ Trbovlje.

OCENJEVANJE ZNANJA

V zvezi z ocenjevanjem znanja velja Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) in  Šolska pravila ocenjevanja znanja STPŠ Trbovlje.

 

PRAVILA ZA DIJAKE Z RAZLIČNIMI STATUSI

Gre za dogovor med dijakom in šolo, ki ga odobri ravnateljica. Dijak predloži predlog in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev določenega statusa do 30. septembra v tekočem šolskem letu, kot to določa Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti.
Dijak si lahko pridobi status: perspektivnega športnika, tekmovalca ali vrhunskega športnika (potrdi Olimpijski komite Slovenije) ter status kulturnika. Ravnateljica odloči o statusu v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge. Dijaku se sklep  vroči najkasneje v osmih dneh po odločitvi. Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt. Pripravi ga strokovni delavec, ki ga imenuje ravnateljica. Osebni izobraževalni načrt se uskladi z dijakom in oddelčnim učiteljskim zborom. Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto. Med šolskim letom lahko dijaku status  po  določbah 8. in 9. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli miruje ali preneha veljati.  O mirovanju ali prenehanju statusa odloča ravnateljica šole.

ODSOTNOST DIJAKOV

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
 • Starši morajo isti dan, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o izostanku in vzroku izostanka obvestiti šolo oz. razrednika. To lahko storijo po telefonu (v tajništvo ali razredniku, če je dosegljiv) ali po elektronski pošti razredniku na njegov službeni naslov.
 • Dijak po prihodu v šolo prinese opravičilo, na podlagi katerega razrednik odloči o tem, ali bo odsotnost opravičil.
 • Če je odsotnost neopravičena, razrednik o vzgojnem ukrepu oz. alternativnem ukrepu odloča sam oz. to predlaga pristojnemu organu (oddelčnemu učiteljskemu zboru, učiteljskemu zboru).
 • Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prvega odstavka, razrednik v roku štirih delovnih dni od prvega dne odsotnosti starše o odsotnosti pisno obvesti.
 • Napovedano odsotnost od ure pouka lahko dovoli učitelj, ki to uro vodi, in to evidentira v dnevnik.
 • Napovedano odsotnost, ki izhaja iz statusa dijaka, na podlagi pisne vloge do tri dni dovoljuje razrednik, nad tri dni pa ravnateljica.
 • Dijakom s statusom lahko odsotnost napovejo ob soglasju staršev pisno tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, vendar najmanj tri dni pred nameravano odsotnostjo.
 • Dijaku lahko razrednik na podlagi pisne prošnje staršev zaradi utemeljenega razloga dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. To evidentira v dnevnik.
PREPOVED PRISOTNOSTI

Dijaku se zaradi ogrožanja lastne varnosti in zdravja ali varnosti in zdravja drugih ljudi lahko prepove prisotnost pri pouku ali drugih oblikah dejavnosti. Prisotnost se iz istih razlogov lahko prepove tudi pri posamezni uri. Prepoved izreče učitelj, ki opazi kršitev. Dijak nato ne sme zapuščati šolske zgradbe in na nadaljevanje pouka mirno čaka v večnamenskem prostoru ali pred učilnico. Učitelj o svoji odločitvi, ki ima za posledico odločanje pristojnega organa o vzgojnem ali alternativnem ukrepu, obvesti razrednika, ravnateljici pa pisno utemelji svojo odločitev. Začasna prisotnost se lahko prepove tudi pri posamezni uri, če je odnos dijaka kljub opozorilom učitelja neprimeren do take mere, da onemogoča izvajanje pouka.
Če učitelj presodi, da je potrebno zunanje posredovanje, nemudoma obvesti ravnateljico in to predlaga. Ob njeni odsotnosti se o zunanjem posredovanju učitelji odločajo samostojno ali po posvetu z dežurnim učiteljem.
V primeru suma, da je dijak pod vplivom alkohola ali drugih drog, učitelj ali razrednik o tem obvesti starše, ki so takšnega dijaka dolžni odpeljati domov. V hujših primerih obvesti reševalno službo.

Dijak ogroža lastno varnost tudi, kadar pri pouku športne vzgoje ali praktičnega pouka nima predpisane opreme. Ker pri pouku zaradi lastne malomarnosti ne more sodelovati, je takšna ura neopravičena, dijak pa mora slediti navodilom učitelja, ki mu bo dal drugo zaposlitev ali mu odredil prostor, kjer bo počakal na nadaljevanje pouka. Šola v takem primeru ni dolžna zagotoviti nadomestila zamujenih vaj ali praktičnega pouka.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI POUKU IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Dijak, ki sicer hodi k pouku,  je lahko oproščen sodelovanja pri določenih predmetih iz zdravstvenih razlogov, kar je razvidno iz zdravniškega opravičila. Če gre za športno vzgojo, ki jo ima po urniku začetno ali končno uro, lahko ostane doma. Pri vseh drugih urah in predmetih, ko je lahko v šoli, pa učitelj prilagaja obveznosti njegovim zmožnostim oziroma navodilom zdravnika.

 

NAČINI INFORMIRANJA

 • Dijake se dnevno informira na za to določeni oglasni deski v vsaki stavbi. Zato so ob prihodu v šolo in ob odhodu dolžni preveriti obvestila o morebitnih spremembah urnika in drugem.
 • Posebna obvestila se dijakom sporočajo kot okrožnice, ki jih nosi dežurni dijak, prebere pa učitelj v razredu. Okrožnice potrjuje ravnateljica. Vse okrožnice so hkrati obešene tudi na oglasnih deskah.
 • Učitelji kot mentorji dejavnosti obveščajo dijake neposredno in preko oglasnih desk.
 • Obvestila, ki jih dijakom ali delavcem želijo posredovati zunanje institucije, podjetja, društva ipd., za objavo na oglasnih deskah odobri vodstvo šole in so opremljene s šolskim žigom. Vsako obveščanje ali oglaševanje brez dovoljenja vodstva je prepovedano.
 • Obveščanje poteka tudi preko spletne strani.
 • Starši se lahko informirajo na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter na drug način, o katerem se dogovorijo z razrednikom. Šola obvešča starše o vzgojnih ukrepih in o alternativnih ukrepih, o učnem uspehu dijaka pa ob ocenjevalnih konferencah. Vsa obvestila se dijakom vročajo osebno, razen sklepov o vzgojnih ukrepih, ki so višji kot opomin in obvestil staršem o odsotnosti dijaka. Osebno se dijakom vročajo tudi vse položnice.

Trbovlje, 1. 10. 2010    

Ravnateljica:
Marjetka Bizjak, prof.

 

Ravnateljica si je pred sprejemom šolskih pravil pridobila mnenja učiteljskega zbora (20. 9. 2010), skupnosti dijakov (27. 9. 2010) in sveta staršev (30. 9. 2010).

Dostopnost