Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

RAVNATELJICA

Ravnateljica vodi in usklajuje vzgojno izobraževalno delo, skrbi za pravilno materialno in finančno poslovanje šole in smotrno uporabo njenih sredstev ter izvršuje sklepe sveta zavoda. Odloča o delavnih razmerjih v šoli in skrbi za zakonitost dela šole. Na pedagoškem področju ravnateljica organizira in vodi pedagoški proces, določa sistemizacijo delavnih mest v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, oblikuje predloge za napredovanje delavcev v nazive, vodi delo učiteljskega zbora, usmerja delo svetovalne službe in opravlja druga dela v skladu z zakonom in predpisi ter navodili ministrstva.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor je strokovni organ šole, predstavljajo ga vsi učitelji in učiteljice na šoli, ki poučujejo na šoli v tekočem šolskem letu. Učiteljski zbor oblikuje razvojne usmeritve šole, sodeluje v razreševanju vzgojnih in pedagoških problemov, odloča o vzgojnih ukrepih in morebitnih izključitvah ter trikrat letno obravnava učni uspeh dijakov/dijakinj na šoli.

SVET ŠOLE

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja. Sestava sveta omogoča družbeni nadzor nad delovanjem šole. Sestavlja  ga 13 članov, od tega  5  predstavnikov delavcev šole, 3  predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika, ki ju je imenovala vlada in  2 predstavnika dijakov. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejema poročilo komisije za kakovost, sprejema poslovno usmeritev za šolo, za izvajanje in financiranje morebitnih nadstandardnih storitev, obravnava letno oziroma polletno poročilo o izobraževalni problematiki, odloča o nadstandardnih programih in storitvah ter obravnava druge zadeve iz pristojnosti, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR (PUZ)

Programski učiteljski zbor je strokovni organ šole, sestavljajo ga učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega programa. Vodi ga ravnateljica oz. delavec, ki ga v ta namen določi ravnateljica. Programski učiteljski zbor pripravi načrt ocenjevanja znanja, odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznega dijaka (številu in obsegu in izvaja druge naloge, določene s pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter s šolskimi pravili.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor, ki je strokovni organ šole, obravnava vzgojno izobraževalno problematiko v oddelku, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področji. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila in kriterije za ocenjevanje ter minimalne standarde znanj, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnava pripombe dijakov in staršev ter opravlja druge naloge, določene z letnim načrtom.

RAZREDNIKI

Razredniki vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelkov, skrbijo za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih dijakov, sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razredniki predstavljajo glavno vez med dijaki in dijakinjami, starši in učitelji. Oblikujejo oddelčni kolektiv, ustvarjajo vzdušje pripadnosti kolektivu in šoli, skrbijo, da je pretok informacij dober in skrbijo, da dijaki šolo in odnose v šoli doživijo čim manj stresno.

SVETOVALNA SLUŽBA

S svetovalno delavko se lahko pogovarjajo dijaki in starši o učnih, vedenjskih čustvenih, socialnih in drugih težavah. Svetovalna delavka pomaga dijakom svetovati pri morebitnih preusmeritvah v druge programe, pri izbiri nadaljevanja šolanja, izvaja vpis v prve letnike, seznanja dijake z mapo učnih dosežkov in dijake 1. letnikov seznanja s kompetenco učenje učenja. Koordinira tudi delo z dijaki s posebnimi potrebami.
Svetovalno delo opravlja Božana Kos.

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, oblikuje in potrjuje program šolskega sklada, daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta in programa razvoja šole in o vzgojno izobraževalni problematiki, obravnava morebitne pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda. Svet staršev je tudi posvetovalni organ ravnateljice. Svet se sestaja (najmanj) trikrat letno.

SKUPNOST DIJAKOV

Dijaki so organizirani v razredne skupnosti, ki predstavljajo parlament dijakov oz. šolsko dijaško skupnost. Predstavniki dijakov v šolski skupnosti dajejo pripombe in predloge ter pobude ter so posvetovalni organ ravnateljice pri odločitvah, ki jih zadevajo. Mentorico Simono Izgoršek je na predlog ravnateljice imenovala ravnateljica.

Dostopnost