STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

Izobraževalni program SSI strojni tehnik

POKLIC: STROJNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/ strojna tehnica

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

– osnovnošolsko izobraževanje ali

– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 Strojni tehnik se ukvarja:

• s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij ali priprav za proizvodnjo,
• z določanjem tehnoloških postopkov v proizvodnji,
• izdeluje programe za CNC stroje,
• upravlja zahtevnejše obdelovalne stroje,
• z nadzorovanjem kakovosti v proizvodnji,
• z načrtovanjem, vodenjem in nadzorovanjem proizvodnih procesov,
• z vodenjem vzdrževanja proizvodnje,
• sodeluje pri nabavi in prodaji izdelkov s področja strojništva,…

Zaradi raznovrstnih področij in del mora imeti organizacijske sposobnosti, smisel za reševanje tehnoloških in tehniških problemov, mora biti iznajdljiv, pa tudi komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z ostalimi delavci.

Poklic je primeren tudi za dekleta.

Šolanje traja 4 leta in je ovrednoteno z 240 kreditnimi točkami.

Zaključek: Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri izpitne enote (slovenščina, strojništvo, matematika ali tuji jezik, izdelek oziroma storitev z zagovorom).
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje in nadgrajuje svoja strokovna in druga znanja na višjih, visokih šolah in fakultetah.

Predmetnik

P R E D M E T I Skupno št. ur v programu Kreditne točke po programu
A – Splošno-izobraževalni predmeti
Slovenščina P1 487 24
Matematika P 2 383 19
Tuji jezik P 3 417 20
Umetnost P 4 68 3
Zgodovina P 5 102 5
Geografija/ P 6 68 3
Sociologija/Psihologija P 7 /P 8 68 3
Fizika P 9 140 6
Kemija P 10 70 3
Športna vzgoja P 11 340 14
Skupaj A 2143 100
 

B – Strokovni moduli

Tehnično komuniciranje

M1 IKT

140 7
Lastnosti materialov in prim. preobliko.

M5 LMP

70 3
Prost. modeliranje in priprava dokumentacije

M9 PMP

158 8
Spajanje gradiv in toplotna obdel.

M8 STO

105 5
Obdelovanje gradiv

M7 OBM

140 6
Poslovanje in organizacija

M3 PIO

70 3
Načrtovanje konstrukcij

M2 NAK

140 6
Računalniško podprte tehnologije

M10 RPT

158 8
Učinkovita raba energije

M4 URE

140 6
Energetski sistemi

M14 ENS

158 8
Delovanje krmilnih in električnih komponent

M6 DKE

140 7
Načrtovanje proizv.procesov v strojništvu

M15 NPS

158 8
Skupaj B 1577
Skupaj A+B 3720 75
C – Praktično izobraževanje v šoli
od tega praktični pouk 454 19
E – Odprti kurikul
RTO 105 6
Osn. preračuna 62 3
Osnove strojnih obdelav 93 5
Osnove kinetike/ osnove hidromeh. 130 3/ 4
Orodja in napr. za množinsko proizv. 158 8
Komunikacija/ Držav. vzgoja 62 2/ 2
Skupaj E 595 33
Skupaj tedensko ur 4315 208
Praktično usposabljanje pri delodajalcu 8 tednov 14
Interesne dejavnosti 11 tednov 14
236
Matura 4
Skupaj 240

 

Dostopnost