Skoči na glavno vsebino
STPŠ Trbovlje, klikni za domov.

POTEK POSTOPKA USMERJANJA ZA DIJAKE S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Starši dajo vlogo za začetek postopka usmerjanja na šolo ali na Zavod za šolstvo (vlogo dobite na spletni strani Zavoda ali v svetovalni službi)
 • Šola napiše poročilo o otroku in zapis razgovora z otrokom.
 • Vse tri obrazce se pošlje na naslov pristojnega Zavoda RS za šolstvo: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana
 • Zavod za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.
 • Komisija se sestane s starši in otrokom in izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.
 • Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostalih listin pristojna enota izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. V odločbi se določi:
  • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
  • vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
  • šolo, v katerega se otrok usmeri,
  • datum vključitve v šolo,
  • rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let,
  • obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči,
  • pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program,
  • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
  • morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative
  • morebitno povračilo prevoznih stroškov,
  • morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
 • Ravnateljica šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program za posameznega dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe. Strokovno skupino sestavljajo:
  • svetovalna delavka,
  • razrednik,
  • učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč,
  • morebitni zunanji sodelavci,
  • po potrebi je sklican razredni učiteljski zbor,
  • starši dijaka.
 • Vse morebitne spremembe se javi na Zavod za šolstvo (izpis, sprememba programa, dokončanje šolanja).

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalno službo.

Dostopnost